Kennismakingsgesprekken

In de derde en vierde schoolweek worden in groep 3 t/m 8 kennismakingsgesprekken gehouden. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en ons informatie geven over uw kind. Met ouders van kinderen die gedurende het schooljaar van een andere school instromen, wordt ook een kennismakingsgesprek gepland.

De ouders van onze peuters en kleuters hebben een kennismakingsgesprek als het kind vier tot zes weken bij ons op de peuterspeelzaal of in groep 1 zit.

 

Herfstgesprekken

Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden in november uitgenodigd voor de zogenaamde herfstgesprekken. Hierin worden de resultaten van de leerlingen besproken. Daarnaast worden er nieuwe doelen voor de aankomende periode besproken. De leerlingen nemen allemaal deel aan de herfstgesprekken. Zo praten we niet over hen maar met hen.

 

Rapportgesprekken

Onze peuterleidsters voeren twee keer een gesprek, het zgn. peuterpraatje met ouders. De eerste keer als het kind 3 jaar wordt en als het bijna 4 wordt.

Dit schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1-2 op dezelfde manier te werk. U wordt te zijner tijd geïnformeerd via Parro.

De leerlingen van groep 3 t/m groep 8 krijgen 2x per jaar een rapport mee naar huis. Aan het eerste rapport wordt een gesprek gekoppeld. U kunt dan met de leerkracht de vorderingen van uw kind bespreken. Indien school of ouders dit wenselijk vinden, kan er n.a.v. het tweede rapport ook een gesprek plaatsvinden. We zijn in 2017-2018 gestart met het betrekken van de leerlingen bij hun rapportgesprek. Leerlingen vanaf groep 3 gaan dan aan hun ouders vertellen hoe het gaat op school. We hebben gemerkt dat de leerlingen hierdoor meer betrokken raken bij hun eigen leerproces.

 

Informatievoorziening

Deze schoolkalender geeft u praktische informatie over onze school. De schoolgids geeft inhoudelijke informatie en krijgt u uitgereikt bij de inschrijving van uw kind. Deze wordt jaarlijks aangepast en op de site geplaatst. 1x per maand ontvangt u de nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gebracht van alle actuele zaken. De nieuwsbrief wordt via Parro aan de ouders verzonden. Wilt u wijzigingen in uw emailadres aan ons doorgeven?

U kunt via uw mobiel de Parro-app downloaden: de meeste communicatie tussen de leerkrachten en de ouders vindt hier op een makkelijke en praktische manier plaats.

Er zijn veel kinderen op school waarvan de ouders gescheiden leven. Wij vinden het  belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind.

 

Overgang basisonderwijs/voortgezet onderwijs

We onderhouden goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De leerlingen van groep 8 en hun ouders worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de gang van zaken rondom deze overgang.

In iedere groep wordt met de rapportbespreking de ontwikkeling van uw kind aan de hand van het leerlingvolgsysteem met u doorgenomen. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of Praktijk Onderwijs (PRO), krijgen hier in juni met het voorlopige adviesgesprek, extra informatie over. Met deze leerlingen volgen we een apart traject, waarbij er hulp wordt aangevraagd, om de leerling voor voortgezet onderwijs te ondersteunen.  Op 9 november is er een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor de leerlingen en de ouders van de groepen 7 en 8.

De groepen 8 bezoeken in januari een aantal scholen voor voortgezet onderwijs om nader kennis te maken met de school en hun manier van lesgeven.

De adviesgesprekken met ouders vinden in februari plaats. Op www.schoolkeuzerotterdam.nl  kunt u alles vinden over de stap naar het VO. In mei krijgt u de uitslag van de Centrale Eindtoets. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde terecht bij de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider of bij de directie van onze school.